bani_bnr.jpg
Consultanţă pentru afaceri

Vancea Alin

0744.647.257

Masura 112 Instalarea tinerilor fermieri

Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)
Stupi albine

Stupi albine

Producem lazi pentru albine 0728.074.288
Stupi albine

Stupi albine

Producem stupi pentru albine 0728.074.287
Stupi albine

Stupi albine

Producem stupi pentru albine 0728.074.287
Stupi albine

Stupi albine

Producem stupi pentru albine 0728.074.287
A. Obiectivele măsurii

Obiective generale:


Îmbunătă irea şi creşterea competitivită ii sectorului agricol prin promovarea instalării tinerilor fermieri şi sprijinirea procesului de modernizare şi conformitate cu cerintele pentru protectia mediului, igiena şi bunăstarea animalelor, siguranta la locul de muncă;
Îmbunătătirea managementului exploatatiilor agricole prin reînnoirea generatiei şefilor acestora, fără creşterea populatiei active ocupate în agricultură.

Obiectivele specifice al măsurii se referă la creşterea veniturilor exploatatiilor conduse de tinerii fermieri.

Obiectivele operationale se referă la creşterea numărului de tineri agricultori care încep pentru prima oară o activitate agricolă ca şefi de exploatatii şi încurajarea tinerilor fermieri de a realiza investitii.

B. Contributia publică aferentă Măsurii 112 este de: 337.221.484 Euro din care:
20% - contributia Guvernului României;
80% - contributia Uniunii Europene.

Sprijinul financiar pentru această măsură este nerambursabil şi este de 337.221.484 Euro.

C. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Măsura 112 sunt:

a.) fermierii în vîrstă de până la 40 de ani (neîmpliniti la data depunerii Cererii de finan are),
b.) persoane fizice sau juridice care practică în principal activită i agricole şi a căror exploatatie agricolă:
- are o dimensiune economică cuprinsă între 6 şi 40 UDE1;
- este situată pe teritoriul ării;
- este înregistrată în Registrul fermelor/Registrul agricol.

Categoriile de beneficiari eligibili care primesc sprijin nerambursabil prin Măsura 112, sunt:

Persoana fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile Ordonan ei de urgentă a Guvernului nr. 44/2008:
- individual şi independent, ca persoane fizice autorizate;
- ca întreprizători titulari ai unei întreprinderi individuale;
- ca membri ai unei întreprinderi familiale.

Societate cu răspundere limitată - SRL, înfiintată în baza Legii 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

IMPORTANT! Persoanele fizice neautorizate la data depunerii Cererii de finan are, au obligatia să se înregistreze şi autorizeze până la data încheierii Contractului de finantare cu APDRP.

IMPORTANT! Persoanele fizice autorizate şi înregistrate la Oficiul Registrului Comer ului în temeiul unor acte normative în vigoare până la data publicării în Monitorul Oficial al României a Ordonan ei de urgentă a Guvernului nr. 44/2008, pot solicita sprijin în baza certificatului de înregistrare de tinut, timp de un an de la data intrării în vigoare a acestei ordonante, respectiv până la data de 24 aprilie 2009.

D. Finantarea in cadrul masurii 112 derulata prin PNDR este restrictionata pentru:

- beneficiarii inregistrati in lista APDRP a debitorilor pana la achitarea integrala a datoriei fata de APDRP, inclusiv a majorarilor de intarziere;
- beneficiarii care au contracte de finantare reziliate pentru FEADR din cauza nerespectarii clauzelor contractuale si rezilierea are o vechime mai mica de un an;
- beneficiarii care se afla in situatii litigioase cu APDRP, pana la finalizarea litigiului.

Instalarea tinerilor fermieri reprezintă activitatea de înfiin are şi/sau preluare prin transfer de proprietate şi/sau arendă/concesionare a unei exploatatii agricole1 între 6-40 UDE, pentru prima dată în calitate de conducător (şef) de exploatatie.

E. Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului:

Nivelul minim de calificare solicitat este următorul:

- Absolvent de liceu sau de şcoală profesională/şcoală de arte şi meserii în domeniul agricol, veterinar şi economic cu profil agricol;
- Absolvent de liceu care prezintă un certificat de calificare sau un certificat de absolvire a unui curs de formare de minim 150 de ore în domeniul agricol.

Pentru a putea primi sprijin în cadrul Măsurii 112, solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească următoarele conditii:
- Să se instaleze pentru prima dată în exploata ia agricolă ca şi conducător (şef) al acesteia;
- Detine sau se angajeazăşi să dobândească competen e calificări profesionale în raport cu activitatea pe care urmează să o desfăşoare.
- Prezintă un Plan de afaceri pentru dezvoltarea activită ilor agricole din cadrul exploata iei agricole;
- Este membru al unei familii de fermier şi a lucrat mai mult de 50% din timpul său de lucru în cadrul fermei (nu neapărat în ferma familiei) cel pu in 12 luni înaintea instalării sale pe cont propriu;
- Să se angajeze să urmeze, în primii trei ani de la primirea sprijinului, cursuri de formare profesională prin Măsura 111 „Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştin e" în cel pu in unul din domeniile: managementul exploata iei agricole, contabilitatea fermei, protec ia mediului, agricultură ecologică etc.
- Prima etapă de verificare a îndeplinirii activită ilor prevăzute în Planul de afaceri va începe nu mai târziu de 3 ani de la data aprobării deciziei individuale de acordare a sprijinului de instalare a tânărului fermier, iar următoarea etapă (conformitatea completă) nu mai târziu de 5 ani.
- Dacă la verificare, se constată neîndeplinirea activită ilor prevăzute în Planul de afaceri, APDRP va proceda la recuperarea sprijinului acordat.
- În situa ia când neconformitatea cu Planul de afaceri a fost determinată de cauze independente de voin a solicitantului, definite ca fiind cauze de for ă majoră, prima tranşă nu se va recupara, dar nu va mai fi plătită a doua tranşă.

La verificarea conformită ii Planului de afaceri, solicitantul sprijinului trebuie să demonstreze, că dimensiunea fermei este de peste 10 UDE şi a crescut cu minim 4 UDE de la data aprobării deciziei individuale de acordare a acestuia.

O exploataţie agricolă nu poate primi sprijin prin Măsura 112 decât o singură dată.
Nu se acordă sprijin persoanelor care nu au acte de proprietate sau contracte de arendă/concesionare încheiate în nume propriu, cu excepţia soţului sau soţiei. În acest ultim caz, un singur membru al familiei poate primi sprijin, chiar dacă ambii soţi îndeplinesc condiţiile prevăzute în măsură.
Tinerii fermieri trebuie să restituie întreaga sumă primită dacă îşi încetează activitatea agricolă mai devreme de trei ani de la data depunerii solicitării de plată pentru cea de a doua tranşă.

Criterii de selectie:

1. Solicitantul de ine o fermă de semi-subzistentă - Punctaj 20
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selec ie, solicitantul completează sectiunea specifică "Stabilirea dimensiunii economice a fermei" a Cererii de finan are, din care va trebui să rezulte că exploata ia agricolă de inută are o dimensiune economică cuprinsă între 6 şi 8 UDE.

2. Solicitantul de ine o exploata ie agricolă într-o zonă defavorizată - Punctaj 15
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selec ie, se verifică dacă exploata ia agricolă este situată în:
-zona montană cu handicap natural conform Listei Unită ilor Administrativ Teritoriale din zona montană defavorizată, prezentată în anexă la Ghidul Solicitantului;
-alte zone cu handicap natural decât zona montană conform Listei Unită ilor Administrativ Teritoriale din România incluse în Zonele Semnificativ Defavorizate/ Listei localitătilor din Zonele Defavorizate de Conditii Naturale Specifice prezentate în anexă la Ghidul Solicitantului.

3. Solicitantul are în proprietate exploatatia agricolă - Punctaj 30
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, solicitantul ataşează la Cererea de finantare documente prin care să demonstreze că, detine în proprietate exploatatia agricolă.

4. Solicitantul face parte dintr-o formă asociativă, recunoscută conform legisla iei în vigoare - Punctaj 20
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, solicitantul ataşează la Cererea de finan are documente prin care să demonstreze că acesta este membru al uneia din următoarele forme asociative:
-grupuri de producători recunoscute în conformitate cu Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
-asociatii profesionale cu profil agricol constituite conform Ordonan ei de urgen ă a Guvernului nr. 26/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
-cooperative agricole constituite conform Legii nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
-organizatii de îmbunătă iri funciare constituite conform Legii nr.138/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Formele asociative pot fi constituite şi recunoscute la nivel local, judetean şi national.

5. Solicitantul accesează măsura de agromediu - Punctaj 15
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, solicitantul ataşează la Cererea de finantare documente prin care să demonstreze că acesta a accesat Măsura 214 „Plă i de Agro - mediu" din cadrul PNDR, prin care solicitantul şi-a asumat, în mod voluntar, angajamente de agro - mediu pentru o perioadă de cinci ani de la data semnării angajamentului.

E. Valoarea sprijinului nerambursabil:

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 10.000 Euro pentru o exploata ie agricolă cu dimensiunea minimă de 6 UDE, iar peste această dimensiune, sprijinul pentru instalare poate creşte cu 2.000 Euro/1UDE, dar nu va putea depăşi 25.000 Euro / exploatatie.
Valoarea sprijinului acordat se calculeaza in lei in functie de cursul EUR stabilit la Banca Centrala Europeana din data intocmirii Planului de afaceri.

F.Modalitatea de plată:

Sprijinul de instalare va fi acordat în două tranşe de plată:

Prima tranşă se va acorda la data aprobării de către APDRP a solicitării pentru acordarea sprijinului şi este de 60% din valoarea sprijinului pentru instalare;
A doua tranşă, de 40% din valoarea sprijinului pentru instalare se va acorda la îndeplinirea actiunilor prevăzute în Planul de afaceri, obligatoriu conformitatea cu standardele comunitare. Verificarea conditiilor pentru acordarea celei de a doua tranşe nu va depăşi 36 luni de la data aprobării de către APDRP a deciziei pentru acordarea sprijinului.

G.Depunerea Dosarului cererii de finantare:

Dosarul cererii de finantare se completează în două exemplare - original şi Copie - şi se depune la Oficiul Judetean de Plăti pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (OJPDRP) al
judetului unde are loc implementarea proiectului, împreună cu formatul electronic (CD) al Cererii de finantare.

IMPORTANT! Pentru acele documente justificative originale care rămân în posesia solicitantului (ex: act de proprietate, act de identitate, etc.), copiile depuse în Dosarul cererii de finantare trebuie să contină mentiunea „Conform cu originalul" şi să fie semnate de către solicitant.
În cazul în care proiectul este amplasat pe teritoriul mai multor judete, acesta va fi depus la Oficiul Judetean de Plăti pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit pe raza căruia este înregistrat solicitantul.
Dosarul cererii de finantare se depune personal de către solicitant, la OJPDRP, înaintea datei limită care figurează în licitatia de proiecte.
IMPORTANT! Solicitantul trebuie să depună Cererea de finantare corect completată, împreună cu toate documentele justificative anexate, în 2 exemplare (1 original şi 1 copie). Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea superioară dreaptă, cu „ORIGINAL", respectiv „COPIE",
IMPORTANT! Solicitantul trebuie să se asigure că rămâne în posesia unui exemplar complet al Dosarului cererii de finantare, în afara celor 2 exemplare pe care le depune.

Unitatea de Dimensiune Economica (UDE) reprezinta unitatea prin care se exprima dimensiunea economica a unei exploatatii agricole determinata pe baza marjei brute standard a exploatatiei (Decizia Comisiei nr. 85/377/CEE). Valoarea unei UDE este de 1.200 Euro, adica diferenta dintre venitul brut si cheltuielile directe cu infiintarea culturilor, hrana animalelor, etc. 

1
Phacelia

Phacelia

Click pe link-ul de mai jos pentru a fi redirectionati catre magazinul nostru online
samanta facelia,FACELIA,seminte,melifer,albine,comanda,certificat de calitate,ramburs,plata,SAMANTA FACELIA,seminte facelia,miere,polen,apicol,de vanzare,Facelia,seminte,facelia samanta, facelia de vanzare,vindem facelia,phacelia,phacelia tanacetifolia, phaci, facelia melifera,
lazi de albine, stupi pentru albine, albine, calitate, pret, transport, materiale, apicultura
Anunţuri gratuite zona Metropolitană ORADEA
Anunţuri gratuite zona Metropolitană ORADEA
Trimiteti un mesaj de pe telefonul mobil cu continutul "seminte" la 0744.647.257 si va vom contacta in cel mai scurt timp.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one